Zakup usług badawczych/POIR

Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojeowe realizowane prze przedsiębiorstwa

Data: 30.06.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1.1.1/POIR/2016 wraz załącznikami:

 

 

 

Informacje dodatkowe:

W projekcie badania będą przeprowadzone na próbie składającej się z  około 100-160 pacjentów.